KAKO POTEKAJO INŠTRUKCIJE FIZIKE?


Način podajanja učne snovi temelji na sklopih.

Osredotočim se na External link opens in new tab or windowrazumljivo razlago fizikalnih pojmov, ki nastopajo v posameznem sklopu podprto z konkretnim reševanjem fizikalnih nalog in problemov.
 
To pripomore k sprotnemu utrjevanju in ponavljanju pridobljenega znanja ter na razvijanje fizikalnega načina razmišljanja.
  inštrukcije fizike


INŠTRUKCIJE FIZIKE ZA SREDNJE ŠOLE

Inštrukcije fizike izvajam z razumljivo razlago, podkrepljeno s konkretnimi primeri iz vsakdanjega življenja.

Izkaže se, da so osnovne težave izpostavljanje izbrane količine iz enačbe in tako imenovano pretvarjanje enot v osnovne fizikalne enote.

Naloge za računske vaje jemljem iz, za tekoče šolsko leto, veljavnih učbenikov za osnovne šole, delovnih zvezkov in široke izbire literature – zbirk nalog iz fizike. Lahko jih tudi sam sestavim.

Za vsak učni sklop pripravim učni list s formulami in osnovnimi dejstvi, ki je prilagojen posameznemu učencu in njegovemu načinu dojemanja snovi.
  inštrukcije fizike za osnovne šole


Inštrukcije fizike za srednje šole na obali

Za srednje šole na obali poznam učni načrt, tipične primere nalog in literaturo – učbenike, ki jih uporabljajo.

Priporočljivo je, da učni sklop pregledamo vsaj nekaj dni pred napovedanim preverjanjem, tako da dijak lahko ponovi in osvoji snov, kar preverimo s testom, ki naj bi bil čim bolj podoben dejanskemu.

Za vsak učni sklop sestavim učni list s formulami in osnovnimi dejstvi, ki je prilagojen posameznemu dijaku in njegovemu načinu dojemanja učne snovi.

V kolikor se dijak pripravlja na popravni izpit iz enega konferenčnega obdobja ali iz celega šolskega leta, skupaj ponovimo obravnavano snov, ki jo podkrepim z reševanjem računskih primerov.

Potreben pogoj za uspeh je pravočasni pričetek priprav na popravni izpit, tako da ostane dovolj časa za ponavljanje in povzetek celotne učne snovi.

Preverjanje znanja se opravi s testom, ki naj bi čim bolj verodostojno posnemal dejanski popravni izpit.

Naloge za računske vaje jemljem iz veljavnih učbenikov, delovnih zvezkov, ki jih dijak uporablja pri pouku, iz široke palete lastnih zbirk nalog ali jih tudi sam sestavim.
  inštrukcije fizike za srednje šole


Priprave na maturo

Glede priprave na maturitetni izpit predlagam individualni pristop ali delo v skupini po dva ali največ tremi dijaki - po External link opens in new tab or windowugodni ceni.

External link opens in new tab or windowInštrukcije fizike pri tem izvajam na način, da se držim razdelitve učne snovi, kot je navedena v maturitetnem katalogu. Za vsako poglavje izpišemo osnovne definicije in formule, težišče dela predstavlja reševanje konkretnih nalog iz originalnih maturitetnih pol iz prejšnjih matur.

Po predelani celotni učni snovi sledi povzetek po poglavjih in reševanje "poskusne" maturitetne pole, s katero lahko dijak preveri osvojeno znanje.
 inštrukcije fizike - priprave na maturo