StatistikaNudim External link opens in new tab or windowstrokovno razlago statističnih pojmov, ki jih dijak ali študent srečata v srednješolskih učnih načrtih oziroma na fakultetnih predavanjih, podprto s konkretnimi primeri iz obširne zbirke nalog kot tudi iz lastne prakse.

Kaj obsegajo inštrukcije statistike?Pri pregledu opisne statistike je težišče na :
  • merah srednjih vrednosti (aritmetična sredina, mediana, modus),
  • merah variabilnosti (variacijski razmik, kvartilni, decilni in centilni razmik, standardni odklon, varianca, koeficient variance),
  • koeficient asimetrije in sploščenosti.

Statistika inštrukcije obravnava tudi področje sklepne (inferenčne) statistike, kjer se dotaknemo naslednjih tem:
  • normalna porazdelitev,
  • ocenjevanje parametrov porazdelitve,
  • preverjanje statistilnih domnev o aritmetični sredini in deležu.

V okviru bivariantne analize se opredeli povezanost nominalnih, ordinalnih ali številskih spremenljivk.

Poleg inštrukcij statistike, opravljam tudi External link opens in new tab or windowinštrukcije matematike, External link opens in new tab or windowinštrukcije fizike, External link opens in new tab or windowinštrukcije elektrotehnike in statike - po ugodnem External link opens in new tab or windowceniku.


  inštrukcije statistike