StatistikaNudim strokovno razlago statističnih pojmov, ki jih dijak ali študent srečata v srednješolskih učnih načrtih oziroma na fakultetnih predavanjih, podprto s konkretnimi primeri iz obširne zbirke nalog kot tudi iz lastne prakse.

Kaj obsegajo inštrukcije statistike?Pri pregledu opisne statistike je težišče na :
  • merah srednjih vrednosti (aritmetična sredina, mediana, modus),
  • merah variabilnosti (variacijski razmik, kvartilni, decilni in centilni razmik, standardni odklon, varianca, koeficient variance),
  • koeficient asimetrije in sploščenosti.

Statistika inštrukcije obravnava tudi področje sklepne (inferenčne) statistike, kjer se dotaknemo naslednjih tem:
  • normalna porazdelitev,
  • ocenjevanje parametrov porazdelitve,
  • preverjanje statistilnih domnev o aritmetični sredini in deležu.

V okviru bivariantne analize se opredeli povezanost nominalnih, ordinalnih ali številskih spremenljivk.

Poleg inštrukcij statistike, opravljam tudi inštrukcije matematike, inštrukcije fizike, inštrukcije elektrotehnike in statike.


  inštrukcije statistike