Kako potekajo inštrukcije matematike


Snov določenega učnega sklopa podajam tako, da najprej osvojimo osnovne pojme konkretnega sklopa, nato gradimo povezave
med njimi – vse podprto s konkretnimi računskimi primeri in veliko zbirko računskih vaj.Inštrukcije matematike za osnovne šole


Učenca pripravljam na sprotne teste v šolskem letu ali na eksterno preverjanje.

Temeljni pristop pri inštrukciji matematike je čimbolj preprosta razlaga matematičnega pojma in primerno število obravnavanih primerov.

Tako omogočim učencu, da osvoji pojme, ki nastopajo v obravnavani snovi in se osamosvoji pri prepoznavanju računskih nalog in njihovemu reševanju. Sestavim tudi zbirko osnovnih enačb in pojmov, ki nastopajo v učnem sklopu. Naloge črpam iz učbenikov in delovnih zveskov, ki jih učenci uporabljajo v šoli ali iz širokega izbora lastne literature. Učne liste in naloge za preverjanje osvojenega znanja tudi sam pripravim.
  inštrukcije matematike - priprave na maturo

Inštrukcije matematike za srednje šole

Za srednje šole v Kopru in na obali poznam učni načrt, tipične primere nalog in literaturo – učbenike, ki jih uporabljajo v tekočem šolskem letu.

Priporočljivo je, da učni sklop pregledamo vsaj nekaj dni pred napovedanim preverjanjem, tako da dijak lahko ponovi in osvoji snov, kar preverimo s testom, ki naj bi bil čim bolj podoben dejanskemu.

Za vsak učni sklop sestavim učni list s formulami in osnovnimi dejstvi, ki je prilagojen posameznemu dijaku in njegovemu načinu dojemanja snovi. Naloge in računske primere črpam iz učbenikov, ki jih dijak uporablja pri pouku in iz številnih zbirk matematičnih nalog.

V kolikor se dijak pripravlja na popravni izpit, ponovim snov celotnega leta oziroma konferenčnega obdobja, ki ga dijak popravlja. Pregled snovi je podkrepljen z reševanjem računskih primerov.

Potreben pogoj za uspeh je pravočasni pričetek priprav na popravni izpit
, tako da ostane dovolj časa za ponavljanje in povzetek celotne učne snovi.

Preverjanje znanja se opravi s testom, ki naj bi čim bolj verodostojno posnemal dejanski popravni izpit. Naloge za računske vaje jemljem iz veljavnih učbenikov, delovnih zvezkov ali jih tudi sam sestavim na osnovi obravnavane snovi in velike zbirke računskih primerov.
  inštrukcije matematike koper


Priprave na maturo

Glede priprave na maturitetni izpit predlagam External link opens in new tab or windowindividualni pristop ali delo v skupini po dva ali največ tremi dijaki.


Nudim External link opens in new tab or windowugodne inštrukcije za maturo, ki jih opravljam tako, da se držim razdelitve učne snovi, kot je navedena v maturitetnem

katalogu. Za vsako poglavje izpišemo osnovne definicije in formule, težišče dela predstavlja reševanje konkretnih nalog iz

originalnih maturitetnih pol iz prejšnjih matur. Po predelani celotni učni snovi sledi povzetek po poglavjih. Nudim tudi reševanje

"poskusnih" pol.


Podobno se izvaja priprava dijaka na ustni maturitetni izpit iz matematike, kjer posvetim posebno pozornost jasni in natančni

razlagi matematičnih pojmov, kamor sodijo External link opens in new tab or windowinštrukcije matematike.